LKS ŚLĄZAK BYCINA - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Zegar

Statystyki drużyny

Odtwarzacz

Najnowsza galeria

Ślązak Bycina-Leśnik Łącza 5:1
Ładowanie...

STATUT

STATUT

 

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

,,ŚLĄZAK’’ BYCINA

 

 

ROZDZIAŁ  I

Nazwa, teren działania , siedziba i charakter prawny.

 

§ 1

Ludowy Klub Sportowy ,,Ślązak’’ Bycina zwany dalej „Klubem” jest

stowarzyszeniem zrzeszającym członków z terenu Gminy Rudziniec oraz innych gmin.

§ 2

1. Terenem działania klubu jest Wojewódstwo Śląskie.

 

2. Siedziba Klubu znajduje się w Bycinie przy ulicy Pyskowickiej.

§ 3

 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną .

 

2. Klub jest członkiem wojewódzkiego i ogólnokrajowego zrzeszenia Ludowe Zespoły

    Sportowe oraz działa zgodnie z ich statutami i z uchwałami ich władz.

 

3. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

§ 4

 

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie , ustawą prawo o stowarzyszeniach , ustawą o

systemie oświaty i innymi przepisami prawa oraz z własnym Statutem.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Barwami Klubu są kolory czerwony ,żółty i niebieski.

 

 

ROZDZIAŁ  I I

Cele i sposoby ich realizacji

 

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i

    sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną.

2. Angażowanie wszystkich zawodników do różnorodnych form aktywności ruchowej,

    gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

 

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie naszego klubu

    oraz poza nim .

 

4. Uczestniczenie w rozgrywkach piłki nożnej seniorów i drużyn młodzieżowych .

 

5. Organizowanie zajęć sportowych dla zawodników w celu wszechstronnego

    rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

 

 

 

6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji

    zdrowotnych..

 

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w

    realizacji zadań sportowych Klubu.

    Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków

    i  działaczy.

 

 

ROZDZIAŁ I I I

 

Członkowie ich prawa i obowiązki.

 

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

  a) zwyczajnych

  b) wspierających

 

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby z terenu na którym działa Klub ,

    którzy złożą pisemną deklarację , zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd

    Klubu .

 

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych ,

    zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 „Prawo o stowarzyszeniach” .

 

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

   - uczestnictwa w Walnych zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z

     ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” ,

   - zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu ,

   - uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub ,

   - korzystanie ze wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

   - korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 10

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne , które popierają cele Klubu,

zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu .

 

 

 

§ 11

 

Członkowie wspierający maja prawo do :

a) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych

    Zebraniach Klubu ,

b) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

c) korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

 

Do obowiązków członków Klubu należy:

a) branie czynnego udziału w działalności Klubu,

b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,

c) godne reprezentowanie barw Klubu,

d) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 13

 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez :

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

   a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu ,

   b) nie branie udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

   c) działania na szkodę Klubu,

   d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres

      przekraczający 12 miesięcy.

 

ROZDZIAŁ I V

Władze Klubu

 

§ 14

 

1. Władzami Klubu są:

    a) Walne Zebranie Klubu,

    b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja władz trwa 4 lata ,wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w

    zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu .

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

 

 

§ 15

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i

   nadzwyczajne..

 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd

     Klubu co 4 lata .

 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.

 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

    a) z własnej inicjatywy ,

    b) na wniosek Komisji Rewizyjnej ,

    c) na wniosek 1/3 ogółu członków .

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu

   miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami , dla których

   zostało zwołane.

 

 

 

 

 

§ 16

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

  - uchwalenie programów sportowej organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

  - rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu,

  - rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

  - uchwalanie po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu

    Klubu,

  - podejmowanie uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  - podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,

  - ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

  - rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego

    Zebrania Klubu.

 

2.Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej

   ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę

   obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone

    przez Zarząd.

 

 

 

§ 17

 

1. Zarząd Klubu składa się z 10-20 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu,

    którzy spośród siebie wybierają Prezesa ,dwóch v-ce prezesów , Sekretarza i Skarbnika.

 

2. Zebranie Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby ,nie rzadziej jednak niż raz

    na pół roku.

 

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby

    członków Zarządu w tym Prezesa ,co najmniej jednego v-ce prezesa oraz Sekretarza.

 

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi

    działającemu wspólnie z jednym z v-ce prezesów . Decyzje podjęte w tym okresie winny być        zatwierdzone przez     Zarząd na najbliższym jego posiedzeniu.

 

§ 18

 

1. Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach

    pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności :

   a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

   b) wykonanie uchwał Walnego Zebrania Klubu ,

  c) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i drużyn sportowych Klubu w różnych

     dyscyplinach sportowych w zależności od potrzeb członków Klubu,

  d) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

  e) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych ,

  f) przyjmowanie i skreślanie członków ,

  g) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  h) składanie sprawozdań z działalności Klubu.              

 

§ 19

 

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach członka Zarządu , jeżeli

    nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny

   sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd

    większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do

    głosowania .

 

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego

    Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu

 

 

 

§ 20

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu .

 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków wybieranych przez    Walne Zebranie Klubu.

 

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne

Zebranie Klubu .

 

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

   - przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i

     finansowej Klubu,

  - wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w

     działalności ,określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  - składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu

    oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium

    ustępującemu Zarządowi,

  - składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał ,postanowień i

     przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku ,że spowodują one lub

     mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

  - występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu,

    względnie o zwołaniu posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z

    prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji

  Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

6 . Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu :

- nie mogą być członkami Zarządu Klubu

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej .

 

§ 21

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z

    jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków ,działa niezgodnie ze

   Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Klubu.

 

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka komisji rewizyjnej

    podejmuje komisja rewizyjna większością 2/3 głosów.

 

3. Odwołany lub zawieszony członek komisji rewizyjnej ma prawo odwołać się do

   Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub

   zawieszeniu.

§ 22

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym

przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób

dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary

 

§ 23

 

1 . Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody .

 

2 .Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród  określa  Zarząd Klubu .

 

§ 24

 

1 . W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał Władz Klubu Zarządowi przysługuje

     zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania

     następujących kar :

a ) upomnienie ,

b ) nagana ,

c ) zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy ,

d ) skreślenie .

 

2 . Od uchwały Zarządu o ukaraniu , członkowi przysługuje prawo odwołania się do

Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni .

 

3 . Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna .

 

ROZDZIAŁ V I

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 25

 

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości , ruchomości oraz fundusze .

 

2. Na fundusze Klubu składaja się :

    a) składki członkowskie ,

    b) darowizny i zapisy ,

    c) inne wpływy,

   

3. Klub poprzez umowę z biurem rachunkowym prowadzi pełną rachunkowość , posiada

    własny rachunek bankowy oraz kasę klubową za którą odpowiedzialny jest Prezes klubu

    wraz ze Skarbnikiem.

   Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz

   udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy   Prezesa i jednego z v-ce Prezesów.

  

ROZDZIAŁ V I I

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 26

 

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej

większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu

    podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do

    głosowania .

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być

   przeznaczony majątek .

Ostatnie spotkanie

KS SOŚNICA II GLIWICEŚLĄZAK BYCINA
KS SOŚNICA II GLIWICE 2:2 ŚLĄZAK BYCINA
2018-11-04, 17:00:00
     

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 11
KS SOŚNICA II GLIWICE 2:2 ŚLĄZAK BYCINA
KORONA BARGŁÓWKA 5:1 NAPRZÓD ŁUBIE
FC KŁODNICA GLIWICE 1:3 Concordia II Knurow
LEŚNIK ŁĄCZA 3:3 MSPN GÓRNIK ZABRZE
KS BURZA II BOROWA WIEŚ 4:1 TEMPO II PANIÓWKI

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 95, wczoraj: 374
ogółem: 200 974

statystyki szczegółowe

Buttony

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 12

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.